بخشی از درس اول ( daily routine )

نمونه فایل صوتی بخشی از درس اول

بخشی از درس سوم ( shopping )

نمونه فایل صوتی بخشی از درس سوم

بخشی از درس ششم ( friend )

نمونه فایل صوتی درس بخشی از درس ششم