عنوان نمونه درس اول " معرفی شرکت و فعالیت تجاری خود در انگلیسی تجاری "

نمونه فایل صوتی درس اول
نمونه فایل صوتی درس اول

عنوان نمونه درس دوم " خوش آمد گویی در جلسات تجاری "