دوره های ما

آکادمی زبان انگلیسی سناتور اولین گروه از پایه گذاران متدی نوین در جهت تولید محتوا و مکالمه محض به شیوه معادل سازی برای یادگیری سریع تر در ایران است.

ثبت نام سریع
دور ه های زبان انگلیسی مادر و فرزند
دوره های مکالمات بازرگانی ویژه مدیران و بازرگانان
دوره های مکالمه محض زبان انگلیسی بدون پیچیدگی گرامر
دوره های TTC
کارگاه گرامر
دوره های ویژه مصاحبه تحصیلی
دوره های آزمون های داخلی و خارجی
دوره های بحث آزاد

رسالت ما رسیدن به نقطه ای است که همگان راه و مسیر درست آموزش را بیاموزند. اگر به دنبال شیوه ای متفاوت هستید سناتور برای شما مسیری متفاوت در نظر دارد.

مکالمه بازرگانیخرید کتاب The Key Grammar To Speaking